Welcome to Changchun Sports Bureau official homepage.

Sponsor: Changchun Sports Bureau Tel: 0431-88466682

Address: No. 88 Chaoyang Road, Changchun Zip code: 130061

Website identification code: 2201000010 Ji ICP 11002904.      Ji public network No. 22010402000743

About us A kind of Website map A kind of Website announcement A kind of Station group search